Publications

Check my Google Scholar page for more up-to-date publications.

ARTIC3D: Learning Robust Articulated 3D Shapes from Noisy Web Image Collections

Chun-Han Yao, Amit Raj, Wei-Chih Hung, Yuanzhen Li, Michael Rubinstein, Ming-Hsuan Yang, Varun Jampani

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023

paper / project page / video / code (soon)

Hi-LASSIE: High-Fidelity Articulated Shape and Skeleton Discovery from Sparse Image Ensemble

Chun-Han Yao, Wei-Chih Hung, Yuanzhen Li, Michael Rubinstein, Ming-Hsuan Yang, Varun Jampani

Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023

paper / project page / video / code (github)

LASSIE: Learning Articulated Shapes from Sparse Image Ensemble via 3D Part Discovery

Chun-Han Yao, Wei-Chih Hung, Yuanzhen Li, Michael Rubinstein, Ming-Hsuan Yang, Varun Jampani

Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022

paper / project page / video / code (github)

Learning Visibility for Robust Dense Human Body Estimation

Chun-Han Yao, Jimei Yang, Duygu Ceylan, Yi Zhou, Yang Zhou Ming-Hsuan Yang

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

paper / project page / code (github)

Federated Multi-Target Domain Adaptation

Chun-Han Yao, Boqing Gong, Yin Cui, Hang Qi, Yukun Zhu, Ming-Hsuan Yang

Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2022

paper / code (soon)

Discovering 3D Parts from Image Collections

Chun-Han Yao, Wei-Chih Hung, Varun Jampani, Ming-Hsuan Yang

International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

paper / project page / video / code (github)

Video Object Detection via Object-level Temporal Aggregation

Chun-Han Yao, Chen Fang, Xiaohui Shen, Yangyue Wan, Ming-Hsuan Yang

European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

paper / code (github)

Progressive Domain Adaption for Object Detection

Han-Kai Hsu, Chun-Han Yao, Yi-Hsuan Tsai, Wei-Chih Hung, Hung-Yu Tseng, Maneesh Singh, Ming-Hsuan Yang

Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2020

paper / code (github)

Occlusion-aware Video Temporal Consistency

Chun-Han Yao, Chia-Yang Chang, Shao-Yi Chien

ACM Multimedia (MM), 2017

paper / code (github)

Example-based Video Color Transfer

Chun-Han Yao, Chia-Yang Chang, Shao-Yi Chien

IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2016

paper / code (github)